ALLMÄNNA HYRESVILLKOR KÖKSCONTAINRAR, DISKCONTAINRAR & BARCONTAINRAR
xxx

TILLÄMPLIGHET
1.1 Dessa allmänna villkor skall gälla för hyresavtalet mellan Table Uthyrning och Arrangemang i Stockholm AB, 556811-5645, ”Table” och hyrestagaren om inget annat avtalats.

1.2 I händelse av konflikt mellan hyresavtalet och dessa allmänna hyresvillkor skall hyresavtalet ges företräde.

1.3 Ändringar av här i intagna villkor skall inte vara bindande för Table om inte ändringarna skriftligen godkänts av behörig företrädare för Table.


KUNDENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR
2.1 Avbokning

Vid avbokning återbetalas inte bokningsavgiften (1:a månadshyran). Vid avbokning mindre än 30 dagar innan leverans debiteras leveranstransporter och ytterligare en månadshyra.

2.2 Bekräftelse
En order ska alltid bekräftas skriftligt av beställaren via mail (scannade avtal) eller post.

2.3 Bygglov
Hyrestagaren ansvarar för eventuella bygglov eller tillstånd.

2.4 Mark
Kunden bär ansvar för:
– Markytans bärförmåga.
– En plan och bärande fast grund för objektet.
– Om inte annat har avtalats så ansvarar kunden för full framkomlighet för lastbil med släp till monteringsplatsen.
– Transportfordon med en längd av 24 m, bredd max 2,5 m och en fri höjd av 4,5 m samt ett boogietryck upp till 24 ton ska kunna framföras utan hinder.

2.5 Grundläggning
Om detta ingår i offererat pris förutsätts plan mark, med avvikelse på max 2 cm. Besiktning och kontroll utgörs av Tables montageledare som godkänner anvisad montageplats eller meddelar tilläggspris för tillkommande material- och arbetskostnad.

2.6 El- och VA anslutning
Framdragning av VA och El samt nödvändig isolering ombesörjes av beställaren eller kan efter överenskommelse utföras av Table på löpande räkning.

2.7 Tillkommande arbete
Montage av annan utrustning eller ändring som beställs under pågående arbete debiteras på löpande räkning.


LEVERANS
3.1 Table skall hålla hyresobjektet tillgängligt för avhämtning på en av Tables anvisade utlämningsplats (depå) den dag hyrestiden börjar.

3.2 Det åligger hyrestagaren att på egen bekostnad vidta erforderliga åtgärder för att kunna avhämta hyresobjektet då det ställs till dennes förfogande. Hyrestagaren ska i samband med avhämtandet noggrant undersöka hyresobjektet och kontrollera dess funktioner. Eventuella fel eller brister skall därefter utan dröjsmål skriftligen reklameras till Table. Table ansvarar inte för smärre förslitningsskador såsom bucklor, repor, flagnad färg och rost eller liknade. För det fall sådana skador finns vid hyresavtalets ingående skall dessa noteras i ett protokoll som skall bifogas hyresavtalet.

3.3 Kostnader och risker förenade med transporten bärs av hyrestagaren, såvida inte transporten utförs av Table enligt ordervillkoren.

3.4 Hyresobjektet anses avlämnat till hyrestagaren när det kommit i dennes besittning.

Leverans av köks- och diskcontainers
3.5 Leverans sker om inte avtalat med hjälp av Tables lastbilar eller av transportfirma anlitad av Table. Provkörning av samtlig utrustning görs direkt innan lastning. Vid eventuella fel på utrustning måste dessa omgående rapporteras till Table så att dessa kan åtgärdas. Fel rapporterade i efterhand är inte skälig anledning för hyresreduktion. All utrustning levereras fastspänd. Vid returtransport åligger det hyrestagaren att spänna fast utrustningen på samma sätt. Eventuella skador som uppstår på utrustningen pga bristande fastspänning ansvara hyrestagaren för. Om avinstallation av container sköts av Table ansvarar Table även för fastspänning av material vid returtransport.


HYRESPERIOD OCH HYRESBETALNING
4.1 Hyresperioden löper från den dag hyresobjektet är tillgängligt för avhämtning enligt punkt 3.1 och löper till den dag hyresobjektet levereras åter till en av Tables angiven återlämningsplats. I de fall hyresperioden är tills vidare gäller 2 månaders uppsägningstid från det att en skriftlig uppsägning erhållits av Table.

4.2 Den hyra som utgår enligt detta avtal omfattar endast ersättning till Table för upplåtelse av hyresobjektet. Samtliga övriga kostnader, skatt och dylikt, som kan uppkomma med anledning av nyttjanderätten och/eller brukandet av hyresobjektet, betalas av hyrestagaren. Hyra för första månaden ska senast erläggas 10 dagar efter order bekräftas. Om bokningen bekräftas mindre än 10 dagar innan leverans ska första månadshyran erläggas omgående. Denna första månadshyra ses som en bokningsavgift och återbetalas inte vid avbokning. Vid avbokning mindre än 1 månad innan leveransdatum debiteras 2 månadshyror samt leveranstransporter.

Alla transporter inklusive returtransporter samt eventuella installationsarbeten debiteras vid leverans. Efterföljande hyror debiteras månadsvis i förskott.

4.3 Montage- och demontagekostnad debiteras separat som engångsersättningar enligt offert om inget annat avtalats.

4.4 Dröjsmålsränta debiteras med 18% jämte påminnelseavgift om 45 kr per faktura. Om hyresperioden överstiger 6 månader äger Table rätt att under hyresperioden justera hyresavgiften.

4.5 Faktureringsavgift tillkommer med 50 kr.

Ändring av fakturaadress efter att fakturan är skickad debiteras kund med 200 kr.

4.6 Table förbehåller sig rätten till prishöjning av hyrgods i befintliga och nya ordrar. Prishöjningen meddelas kund i mailform minst en månad innan prishöjningen träder i kraft. Orsaken till prishöjningen kommer att uppges och kan bero på ökade inköpspriser samt material- och hanteringskostnader. Hyrestagaren har givetvis rätt att säga upp avtalet enligt ordinarie uppsägningstid eller avboka sin order enligt ordinarie avbokningsregler. Under den tid som uppsägningsfristen varar får de ändrade villkoren eller priserna inte tillämpas på hyrestagarna.


ÄGANDERÄTT OCH NYTTJANDERÄTT
5.1 Table är ägare till hyresobjektet och upplåter endast nyttjanderätten till detta. Hyrestagaren äger inte, utan Tables skriftliga medgivande, överlåta detta avtal, hyra ut hyresobjektet till annan, låta annan bruka det, flytta det från angivet användningsställe eller vidta förändringar i eller ombyggnation av hyresobjektet.

5.2 Hyresobjektet skall vara försett med skylt som visar att det är Tables egendom. Table äger besiktiga hyresobjektet under hyrestiden.

5.3 Materialet får inte föras ut ur Sverige utan skriftligt tillstånd. Materialet får inte heller pantsättas, säljas eller överlåtas till tredje part. Vid försäljning av material förblir materialet tables egendom till dess att tillgodohavandet är betalt.


VÅRD, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE
Allmänt
6.1 Hyrestagaren är skyldig att väl vårda hyresobjektet så att det inte undergår någon förändring som inte beror på normalt slitage. Vid återlämnande skall hyresobjektet vara rengjort, färgspill avlägsnat och i gott skick, med hänsyn tagen till normal förslitning. Brister rengöringen får Table åtgärda detta och hyrestagaren skall ersätta kostnaderna för åtgärdande.

Kyl- och fryscontainrar
6.2 Uppstår driftstopp på grund av fel på utrustning eller container skall Table så snabbt som möjligt avhjälpa felet. Jourutryckningar på kvällar och helger kan utföras men jouravgiften debiteras då hyrestagaren. Hyrestagaren står även för kostnaden för avhjälpande av felet om driftstoppet orsakats av hyrestagarens vårdslöshet. Till undvikande av missförstånd skall hyrestagarens felaktiga användning av hyresobjektet alltid betraktas som vårdslöshet från hyrestagarens sida.

6.3 Daglig tillsyn måste ske avseende funktionen av kylar och frysar. Kontrollera dagligen att temperaturen är korrekt. Vid fel i containerns funktion skall hyrestagaren kontakta Table omgående för avhjälpande. Innan tekniker påkallas bör ni kontrollera yttre förutsättning så som kablar, säkringar m.m. Vid förekommande fall kan kostnad för utryckning av tekniker debiteras er.

Köks- och diskcontainer
6.4 Ansvar: Allt nyttjande av kökscontainer levererad av Table sker på egen risk. Ansvaret för skador som uppstår på material eller på personer vid nyttjande av kök/disk från Table tas av hyrestagaren.

6.5 Städning: Hyrestagaren ansvarar för att kökscontainer och diskcontainer återlämnas grundstädade. Diskmaskiner ska vara tömda på vatten och rengjorda. Kylar, ugnar och övrig utrustning ska vara tömmda på matvaror och rengjorda. Vid bristande städning vid återlämning debiteras städning löpande per timme.

6.6 Anslutning: Kund ansvarar för anslutning av el vatten och avlopp. Detta ska utföras av fackman. Om kund önskar kan Tables personal sköta detta mot en löpande kostnad. Fel och skador som uppstår p.g.a. felaktig anslutning av container ansvarar hyrestagaren för om inte tjänsten köps av Table. Vissa maskiner kräver anslutning med rätt fasföljd. Det åligger kund att kontrollera detta innan påbörjat nyttjande.

6.7 Tryckkärl: Vissa containrar innehåller kokgrytor. Efter flytt av dessa behöver de kontrolleras av godkänt kontrollorgan. Detta ska göras på plats när containern är placerad på den plats den ska användas. Bokning och bekostande av kontroll åligger kund innan användande.


FÖRSÄKRING
7.1 Hyrestagaren bär under hyrestiden oberoende av vållande ensam ansvaret för förlust eller skada på hyresobjektet och där i befintligt material. Hyrestagaren skall själv teckna, bekosta och under hyresperioden vidmakthålla erforderliga försäkringar för hyresobjektet, såsom brand- stöld- och ansvarsförsäkring. All rätt till utfallande försäkringsersättning eller annan ersättning som hyrestagaren kan tillerkännas på grund av skada eller förlust av hyresobjektet överlåtes härigenom med bindande verkan till Table. Vid samtliga försäkringsfall svarar hyrestagaren för betalning av eventuell självrisk. Hyrestagaren skall svara för och stå kostnaden för all skada på eller förlust av hyresobjektet och däri befintligt material som inte täcks av försäkringen eller utfallande försäkringsersättning. Vid inträffad skada är Table inte skyldig att utbyta eller reparera hyresobjektet.


SKADA
8.1 Hyrestagaren ansvarar, oberoende av eget vållande, under hela hyrestiden för samtliga skador på hyresobjektet som ej hänför sig till normal förslitning. Med skada avses i detta sammanhang även klotter. Om hyresobjektet skadas eller förloras åligger det hyrestagaren att genast underrätta Table. Vid förlust eller totalskada skall hyrestagaren betala ett belopp motsvarande försäljningsvärdet.

8.2 Skada på eller förlust av hyresobjektet befriar inte hyrestagaren från skyldigheten att erlägga hyresavgift eller från fullgörandet av hyrestagarens övriga förpliktelser enligt detta avtal. Angivna omständigheter berättigar inte heller hyrestagaren till ersättning från Table eller några andra anspråk av vad slag det än vara må, eller rätt till kvittning, gentemot Table.

8.3 Hyrestagaren är ensam ansvarig för alla skador som hyresobjektet kan vålla på personer eller egendom, även avseende tredje man och hyrestagaren skall ersätta och hålla Table skadeslöst för varje anspråk från tredje man som uppkommit till följd därav.

8.4 Table ansvarar inte för skada på grund av driftsavbrott eller annan indirekt skada och inte heller för stöld eller skada på egendom i hyresobjektet.


TABLES RÄTT TILL UPPSÄGNING OCH ÅTERTAGANDE
9.1 Table har rätt att med omedelbar verkan säga upp hyresavtalet och omedelbart återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad i följande fall:

(a) Hyrestagaren är i dröjsmål med erläggande av hyra.

(b) Hyrestagaren inställer betalning, inleder ackordsförhandlingar, blir försatta i konkurs eller träder i likvidation.

(c) Hyrestagaren åsidosätter någon bestämmelse i hyresavtalet.

(d) Tables äganderätt till hyresobjektet äventyras.

(e) Eventuell säkerhet för hyresavtalet eller annan förpliktelse som hyrestagaren har mot table.se inte längre är betryggande.

(f) Det finns skälig anledning att anta att hyrestagaren inte kommer fullgöra sina betalningsförpliktelser eller annan förpliktelse mot Table enligt avtalet.

(g) Hyrestagarens rörelse i sin helhet, eller väsentlig del därav, överlåts 9.1 För det fall Table säger upp avtalet på ovan angivna grunder skall hyrestagaren till Table betala samtliga förfallna hyresavgifter, inklusive eventuell upplupen dröjsmålsränta fram till tidpunkten för uppsägningen.

9.2 Om detta avtal upphör att gälla före hyresavtalets utgång skall hyrestagaren dessutom erlägga skadestånd till table.se med ett belopp motsvarande en dygnsshyra.


ÅTERLÄMNANDE, ÅTERTAGANDE M.M.
10.1 Vid uppsägning av avtalet skall hyresobjektet återställas till den depå där den avhämtades. Samtliga kostnader i samband med återtagande av hyresobjektet vid avtalets upphörande eller annars skall betalas av hyrestagaren. Hyresobjektet skall, om inte annat avtalats, på hyrestagarens ansvar sändas till av Table angiven plats och där avlämnas. Om det vid avlämnandet konstateras att hyresobjektet utsatts för onormal förslitning skall hyrestagaren ersätta Table med ett belopp motsvarande den onormala värdeminskningen.


ÖVERLÅTELSE AV TABLES RÄTTIGHETER
11.1 Table får överlåta sina rättigheter enligt detta avtal.


FORCE MAJEURE
12.1 I händelse av att någon av parternas åtaganden enligt hyresavtalet skulle hindras eller försenas på grund av force majeure skall denna part befrias från fullgörandet av åtagandet till dess att hindret har undanröjts och skall, om hindret varar mer än tre (3) månader, ha rätt att säga upp hyresavtalet. Termen force majeure inkluderar arbetskonflikter, militär mobilisering, krig, export- och importrestriktioner och andra myndighetsåtgärder, eld, översvämning och andra naturfenomen, maskinskada och andra oförutsedda störningar i produktion, brist på transportmedel eller trafikstörningar vid järnväg, till sjöss eller vid andra transportcentra, utebliven eller försenad leverans från underleverantörer eller på grund av andra omständigheter utom parts kontroll som förhindrar partens möjlighet att uppfylla sina åtaganden.


TVISTER
13. Svensk lag skall vara tillämplig på hyresavtalet.


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
14. Vid försäljning förbehåller sig försäljaren äganderätten till aktuellt objekt till dess att full betalning har erlagts. Betalningsvillkor förskott om ej annat överenskommits, mervärdeskatt enligt lag tillkommer på alla priser. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2,00 % per månad, jämte en lagstadgad påminnelseavgift om 45 SEK. Vid inkasso debiteras lagstadgad inkassoavgift.