ALLMÄNNA HYRESVILLKOR CONTAINRAR, MODULER & BODAR


1. TILLÄMPLIGHET
1.1 Dessa allmänna villkor skall gälla för hyresavtalet mellan Table Uthyrning och Arrangemang i Stockholm AB, 556811-5645, ”Table” och hyrestagaren om inget annat avtalats.

1.2 I händelse av konflikt mellan hyresavtalet och dessa allmänna hyresvillkor skall hyresavtalet ges företräde.

1.3 Ändringar av här i intagna villkor skall inte vara bindande för Table om inte ändringarna skriftligen godkänts av behörig företrädare för Table.


2. KUNDENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR
2.1 Avbokning
Sker avbokning senare än 14 arbetsdagar innan leveransdatum debiteras kunden offererat pris inklusive omkostnader och tilläggsarbeten. Containrar inom kategorierna specialcontainrar och eventcontainrar måste avbokas senast 30 dagar innan leverans, därefter debiteras offererat pris.

2.2 Bekräftelse
En order ska alltid bekräftas skriftligt av beställaren via mail eller via Tables bokningssystem.

2.3 Bygglov
Hyrestagaren ansvarar för eventuella bygglov eller tillstånd.

2.4 Mark
Kundens ansvar:
– Farbar väg ska vara röjd till en bredd på 4 meter och en höjd på 4,5 meter.
– Minsta vägbredd ska vara 3 meter.
– Vägen ska vara plogad och sandad vintertid.
– Vid kranlyft på plats behövs en uppställningsyta med en bredd på minst 6 m för att kunna skjuta ut stödbenen

– Markytans bärförmåga.
– En plan och bärande fast grund för objektet.
– Full framkomlighet för lastbil med släp till monteringsplatsen.
– Transportfordon med en längd av 24 m, bredd max 2,5 m och en fri höjd av 4,5 m samt ett boogietryck upp till 24 ton ska kunna framföras utan hinder.

2.5 Grundläggning
Om detta ingår i offererat pris förutsätts plan mark, med avvikelse på max 2 cm. Besiktning och kontroll utgörs av Tables montageledare som godkänner anvisad montageplats eller meddelar tilläggspris för tillkommande material- och arbetskostnad.

2.6 El- och VA anslutning
Framdragning av VA och El samt nödvändig isolering ombesörjes av beställaren eller kan efter överenskommelse utföras av Table på löpande räkning.

2.6 Tillkommande arbete
Montage av annan utrustning eller ändring som beställs under pågående arbete debiteras på löpande räkning.


3. LEVERANS
3.1 Table skall hålla hyresobjektet tillgängligt för avhämtning på en av Tables anvisade utlämningsplats (depå) den dag hyrestiden börjar.

3.2 Det åligger hyrestagaren att på egen bekostnad vidta erforderliga åtgärder för att kunna avhämta hyresobjektet då det ställs till dennes förfogande. Hyrestagaren ska i samband med avhämtandet noggrant undersöka hyresobjektet och kontrollera dess funktioner. Eventuella fel eller brister skall därefter utan dröjsmål skriftligen reklameras till Table. Table ansvarar inte för smärre förslitningsskador såsom bucklor, repor, flagnad färg och rost eller liknade. För det fall sådana skador finns vid hyresavtalets ingående skall dessa noteras i ett protokoll som skall bifogas hyresavtalet.

3.3 Kostnader och risker förenade med transporten bärs av hyrestagaren, såvida inte transporten utförs av Table enligt ordervillkoren.

3.4 Hyresobjektet anses avlämnat till hyrestagaren när det kommit i dennes besittning.

3.5 I de fall transporten utförs av Table eller ombesörjs av Table via extern leverantör debiteras kunden tur -och returtransport vid första fakturatillfället.


4. HYRESPERIOD OCH BETALNING
4.1 Hyresperioden löper från den dag hyresobjektet är tillgängligt för avhämtning enligt punkt 3.1 och löper till den dag hyresobjektet levereras åter till en av Tables angiven återlämningsplats. I de fall hyresperioden är tills vidare gäller 14 dagars uppsägningstid från att en skriftlig uppsägning skickats in till Table.

4.2 Den hyra som utgår enligt detta avtal omfattar endast ersättning till Table för upplåtelse av hyresobjektet. Samtliga övriga kostnader, skatt och dylikt, som kan uppkomma med anledning av nyttjanderätten och/eller brukandet av hyresobjektet, betalas av hyrestagaren. Fakturerad hyra inklusive moms skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum; dock skall hyra och eventuell fraktkostnad alltid vara inbetald i förskott vid avhämtning/leverans av hyresobjektet.

4.3 Montage- och demontagekostnad debiteras separat som engångsersättningar enligt offert om inget annat avtalats.

4.4 Dröjsmålsränta debiteras med 18% jämte påminnelseavgift om 150 kr per faktura. Om hyresperioden överstiger 6 månader äger Table rätt att under hyresperioden justera hyresavgiften.

4.5 Betalningsvillkor är förskott på faktura om ej annat överenskommits. Mervärdeskatt enligt lag tillkommer på alla priser. Faktureringsavgift tillkommer med 50 kr. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 18,00 % per månad, jämte en lagstadgad påminnelseavgift om 45 kr. Vid inkasso debiteras lagstadgad inkassoavgift.

Ändring av fakturaadress efter att fakturan är skickad debiteras kund med 200 kr.

4.6 Table förbehåller sig rätten till prishöjning av hyrgods i befintliga och nya ordrar. Prishöjningen meddelas kund i mailform minst en månad innan prishöjningen träder i kraft. Orsaken till prishöjningen kommer att uppges och kan bero på ökade inköpspriser samt material- och hanteringskostnader. Hyrestagaren har givetvis rätt att säga upp avtalet enligt ordinarie uppsägningstid eller avboka sin order enligt ordinarie avbokningsregler. Under den tid som uppsägningsfristen varar får de ändrade villkoren eller priserna inte tillämpas på hyrestagarna.


5. ÄGANDERÄTT OCH NYTTJANDERÄTT
5.1 Table är ägare till hyresobjektet och upplåter endast nyttjanderätten till detta. Hyrestagaren äger inte, utan Tables skriftliga medgivande, överlåta detta avtal, hyra ut hyresobjektet till annan, låta annan bruka det, flytta det från angivet användningsställe eller vidta förändringar i eller ombyggnation av hyresobjektet.

5.2 Hyresobjektet skall vara försett med skylt som visar att det är Tables egendom. Table äger besiktiga hyresobjektet under hyrestiden.

5.3 Materialet får inte föras ut ur Sverige utan skriftligt tillstånd. Materialet får inte heller pantsättas, säljas eller överlåtas till tredje part. Vid försäljning av material förblir materialet Tables egendom till dess att tillgodohavandet är betalt.


6. VÅRD, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE
6.1 ALLMÄNT
Hyrestagaren är skyldig att väl vårda hyresobjektet så att det inte undergår någon förändring som inte beror på normalt slitage och står själv för ansvaret och kostnaden för sedvanligt underhåll av hyresobjektet under hyrestiden. Vid återlämnande skall hyresobjektet vara rengjort, färgspill avlägsnat och i gott skick, med hänsyn tagen till normal förslitning. Brister rengöringen får Table åtgärda detta och hyrestagaren skall ersätta kostnaderna för åtgärdandet.

Kyl- och fryscontainrar

6.2 PLACERING
Placering av containrar skall alltid ske med fritt luftrum om minst 2 m bakom aggregatets utsida för att tillfredsställande cirkulation skall kunna ske. Om möjligt undvik att sommartid placera maskindelen (bakpartiet) rakt i solens infallsvinkel. Undvik även att placera containrar i miljöer med tätt buskage och i extremt dammiga miljöer.

6.3 LASTNING
Containern måste lastas på ett ansvarsfullt sätt. Varor/kartonger bör placeras på pallar/i burar i syfte att förbättra luftcirkulationen. Pallarna måste placeras minst 30 cm från kylenheten. Lasta inte containern för högt – ta hänsyn till den maximala tillåtna lasthöjden. Stora eller varma partier av varor påverkar vid inlastning temperaturen i containern. Kyl/fryscontainer är avsedd för förvaring av kyl/frysvaror – inte nerkylning/frysning av varor.

6.4 INKOPPLING & UNDERHÅLL
a. Hyrestagaren åtar sig att anlita auktoriserad kyltekniker för anslutning, reparation och underhåll av kylcontainer.

b. Har Table åtagit sig service, utför Table anslutning, inkoppling, uppstart och bortkoppling av kylcontainern. Mot från tid till annan gällande avgift tillhandahålls också reparatör. Reskostnader och kostnader för förbrukningsmaterial tillkommer.

c. Uppstår driftstopp på grund av fel i kylaggregat skall Table utan dröjsmål avhjälpa felet. Hyrestagaren skall stå för kostnaden för avhjälpandet om driftstoppet orsakats av hyrestagarens vårdslöshet. Till undvikande av missförstånd skall hyrestagarens felaktiga användning av hyresobjektet alltid betraktas som vårdslöshet från hyrestagarens sida.

d. Vid fel i containerns funktion skall hyrestagaren kontakta Table omgående för avhjälpande. Inom 48 timmar har Table som mål att felet skall åtgärdas, alternativ att containern byts ut. Innan kyltekniker påkallas bör ni kontrollera yttre förutsättning så som kablar, säkringar m.m. Vid förekommande fall kan kostnad för utryckning av kyltekniker debiteras er.

e. Vid långtidshyra – mer än 3 månader måste fläktar och kondensorer rengöras kontinuerligt från damm och skräp beroende på årstid och vilken miljö de är placerade i. Detta ska utföras av personal från Table eller auktoriserade kyltekniker. Denna kostnad debiteras kund.

6.5 ANVÄNDNING
a. Daglig tillsyn måste ske avseende funktionen av kyl- och fryscontainers. Kontrollera dagligen att temperaturen är korrekt i hela containern. Notera att temperaturkänsliga varor kan kräva en mer frekvent och noggrann kontroll samt att temperaturen kan skilja mellan olika punkter i container.

b. Vid hög luftfuktighet eller hög temperatur är det viktigt att dörrarna hålls stängda i största möjliga utsträckning. Om systemet är i drift får containerns dörrar endast öppnas om detta är nödvändigt. Om containern behöver tillgås under en längre period, stäng då av kylenheten. Håll dörren stängd i händelse av maskinhaveri! Containerns isolering säkerställer att temperaturen bibehålls i flera timmar, förutsatt att dörrarna hålls stängda. Detta förhindrar stora temperatursvängningar som skulle kunna skada de lagrade varorna.

c. Avfrostning sker automatiskt. I avfrostningsläget stoppas ventilationsfläktarna och containerns temperatur påverkas inte. Säkerställ att all is har försvunnit efter avfrostningen, för optimal effektivitet. Manuell avfrostning kan väljas, kontakta Table för mer information om detta.

6.6 ANSVARSBEGRÄNSNING
Se punkt 8.4.


7. FÖRSÄKRING
7.1 Hyrestagaren bär under hyrestiden oberoende av vållande ensam ansvaret för förlust eller skada på hyresobjektet och där i befintligt material. Hyrestagaren skall själv teckna, bekosta och under hyresperioden vidmakthålla erforderliga försäkringar för hyresobjektet, såsom brand- stöld- och ansvarsförsäkring. All rätt till utfallande försäkringsersättning eller annan ersättning som hyrestagaren kan tillerkännas på grund av skada eller förlust av hyresobjektet överlåtes härigenom med bindande verkan till Table. Vid samtliga försäkringsfall svarar hyrestagaren för betalning av eventuell självrisk. Hyrestagaren skall svara för och stå kostnaden för all skada på eller förlust av hyresobjektet och däri befintligt material som inte täcks av försäkringen eller utfallande försäkringsersättning. Vid inträffad skada är Table inte skyldig att utbyta eller reparera hyresobjektet.


8. SKADA
8.1 Hyrestagaren ansvarar, oberoende av eget vållande, under hela hyrestiden för samtliga skador på hyresobjektet som ej hänför sig till normal förslitning. Med skada avses i detta sammanhang även klotter. Om hyresobjektet skadas eller förloras åligger det hyrestagaren att genast underrätta Table. Vid förlust eller totalskada skall hyrestagaren betala ett belopp motsvarande försäljningsvärdet.

8.2 Skada på eller förlust av hyresobjektet befriar inte hyrestagaren från skyldigheten att erlägga hyresavgift eller från fullgörandet av hyrestagarens övriga förpliktelser enligt detta avtal. Angivna omständigheter berättigar inte heller hyrestagaren till ersättning från Table eller några andra anspråk av vad slag det än vara må, eller rätt till kvittning, gentemot Table.

8.3 Hyrestagaren är ensam ansvarig för alla skador som hyresobjektet kan vålla på personer eller egendom, även avseende tredje man och hyrestagaren skall ersätta och hålla Table skadeslöst för varje anspråk från tredje man som uppkommit till följd därav.

8.4 Table ansvarar, inte för skada på grund av driftsavbrott eller annan indirekt skada och inte heller för stöld eller skada på egendom i hyresobjektet. Detta gäller också kylvaror vid hyra av kylcontainer.


9. TABLES RÄTT TILL UPPSÄGNING OCH ÅTERTAGANDE
9.1 Table har rätt att med omedelbar verkan säga upp hyresavtalet och omedelbart återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad i följande fall:

a. Hyrestagaren är i dröjsmål med erläggande av hyra.

b. Hyrestagaren inställer betalning, inleder ackordsförhandlingar, blir försatta i konkurs eller träder i likvidation.

c. Hyrestagaren åsidosätter någon bestämmelse i hyresavtalet.

d. Tables äganderätt till hyresobjektet äventyras.

e. Eventuell säkerhet för hyresavtalet eller annan förpliktelse som hyrestagaren har mot table.se inte längre är betryggande.

f. Det finns skälig anledning att anta att hyrestagaren inte kommer fullgöra sina betalningsförpliktelser eller annan förpliktelse mot Table enligt avtalet.

g. Hyrestagarens rörelse i sin helhet, eller väsentlig del därav, överlåts 9.1 För det fall Table säger upp avtalet på ovan angivna grunder skall hyrestagaren till Table betala samtliga förfallna hyresavgifter, inklusive eventuell upplupen dröjsmålsränta fram till tidpunkten för uppsägningen.

9.2 Om detta avtal upphör att gälla före hyresavtalets utgång skall hyrestagaren dessutom erlägga skadestånd till table.se med ett belopp motsvarande en dygnsshyra.


10. ÅTERLÄMNANDE, ÅTERTAGANDE M.M.
10.1 Vid uppsägning av avtalet skall hyresobjektet återställas till den depå där den avhämtades. Samtliga kostnader i samband med återtagande av hyresobjektet vid avtalets upphörande eller annars skall betalas av hyrestagaren. Hyresobjektet skall, om inte annat avtalats, på hyrestagarens ansvar sändas till av Table angiven plats och där avlämnas. Om det vid avlämnandet konstateras att hyresobjektet utsatts för onormal förslitning skall hyrestagaren ersätta Table med ett belopp motsvarande den onormala värdeminskningen.


11. ÖVERLÅTELSE AV TABLES RÄTTIGHETER
11.1 Table får överlåta sina rättigheter enligt detta avtal.


12. FORCE MAJEURE
12.1 I händelse av att någon av parternas åtaganden enligt hyresavtalet skulle hindras eller försenas på grund av force majeure skall denna part befrias från fullgörandet av åtagandet till dess att hindret har undanröjts och skall, om hindret varar mer än tre (3) månader, ha rätt att säga upp hyresavtalet. Termen force majeure inkluderar arbetskonflikter, militär mobilisering, krig, export- och importrestriktioner och andra myndighetsåtgärder, eld, översvämning och andra naturfenomen, maskinskada och andra oförutsedda störningar i produktion, brist på transportmedel eller trafikstörningar vid järnväg, till sjöss eller vid andra transportcentra, utebliven eller försenad leverans från underleverantörer eller på grund av andra omständigheter utom parts kontroll som förhindrar partens möjlighet att uppfylla sina åtaganden.


13. TVISTER
13.1 Svensk lag skall vara tillämplig på avtal mellan Table och hyrestagaren. 


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
HYRESVILLKOR SELF STORAGE